Das Team

  • Melanie Allgeier, OP-Vorbereitung / Organisation / OP
  • Katrin Braun, Anmeldung / Spezialuntersuchungen
  • Carmen Durban, Anmeldung / Voruntersuchung / Spezialuntersuchungen
  • Silke Gorski, Voruntersuchung / OP
  • Alexandra Lewe-Lehmann, OP-Vorbereitung / Organisation / OP
  • Elli Sackmann, Anmeldung / Voruntersuchung / Spezialuntersuchungen
  • Gryzelda Weidler, Voruntersuchung / OP